سوت چخماق دار

21,000 تومان

بسیار سبک و کوچک و قابل آویزان کردن دور گردن - بسیار کابردی در سفرها و طبیعت برای ارسال پیام و روشن کردن آتش

قرمز


سوت چخماق دار

استفاده بسیار آسان

http://d20.ir/14/Images/346/Large/960119b3.jpg